ADLİ  HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI SINAV ESASLARI 

ADLİ HAKİMLİK SINAVI

ADLİ  HAKİM VE SAVCI ADAYLIĞI SINAV ESASLARI 

             Sınavların organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleşmektedir. Sınavlar test usulü ile yapılıp, cevap kağıtları ÖSYM de optik okuyucu ile okunmaktadır.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru,  ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi  yirmi (20) tam puan üzerinden;

Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

              Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılır.

              Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Puanı ile Alan Bilgisi Testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun,

örneğin; 150 kişilik alım yapılacaksa,  iki katı fazlası olan 450 aday mülâkata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da mülâkata çağrılır.

               70 ve üzeri puan alanların sayısı 450’yi bulmaz ise sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülâkata çağrılır.

Bu şekilde yapılan değerlendirmeye göre kontenjana giren adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “Mülâkata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığının İnternet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların Sınav Sonuç Bilgisinde “ Kontenjan nedeniyle mülâkata katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız” ibaresi yer alır.
 

Yazılı Sınav Kâğıtlarının Değerlendirilmesi
 

Yazılı sınav kâğıtları, Sınav Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından okunarak ayrı ayrı not verilir, bu notların ortalaması yazılı sınav sonucu olarak alınır. Yazılı sınavın test usulü ile yapılması halinde değerlendirme şekli kurulca belirlenir.

Yazılı sınav veya test kâğıtları 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Yazılı veya test sınavını kazanabilmek için not ortalamasının 70 veya daha yukarı olması şarttır.
 

Mülakatın Değerlendirilmesi
 

Mülakat 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olmuş sayılmak için, mülakata katılan üyelerin 100 üzerinden verilen notların aritmetik ortalamasının 70 veya daha yukarı olması şarttır.

Mülakatın sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak bir mülakat başarı listesi hazırlanır.

Sınava katılanların, yazılı sınav kurulu ve mülakat kurulu tarafından imza altına alınan başarı listelerinde yazılı bulunan puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak nihai başarı listesi Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanların da eşit olması halinde kura çekilmek suretiyle sıra belirlenir.
 

 Yazılı Sınavın Amacı, şekli, Yeri ve Zamanı
 

Yazılı sınav, katılanların öğrenim konularına ilişkin bilgileri ile genel yetenek ve genel kültür bilgilerini değerlendirmek amacıyla yapılır.

Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde yazılı sınav test usulü ile de yapılabilir. Yazılı sınav yerleri, sınava gireceklerin sayısı göz önüne alınmak suretiyle yapılır.

Bu durumda; yapılacak sınavın yerleri, konuları, soruların konulara göre dağılımı, yürütülmesinde gözetilecek hususlar, tarihi, süresi, notlama ve kazananların belirlenmesi gibi usul ve esaslar Bakanlık ile sınavı yapan kurum arasında yapılacak bir protokol ile tespit edilir.

Bu protokol ile diğer kurumun sınav ve değerlendirme esaslarına uyulması kararlaştırılır ise, Yönetmeliğin yazılı sınava ait kuralları uygulanmaz.


ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI

Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereğince, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile içişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları KPSS kapsamı dışındadır.

Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar
Başvuruda bulunmak için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle Lisans ve Lisansüstü (Master) öğrenimini yapmış olanlar için ve doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,

c) I. Adli yargıda adaylar için; Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve Savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

Sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h)Hâkimlik ve Savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışta bulunmamış olmak şarttır.

 

Sınav şekilleri

Hâkim ve Savcı Adaylığına atanacaklarla ilgili sınavlar yazılı ve mülakat şeklinde iki kademede yapılır.


Yazılı Sınava Tabi Olmayanlar

Doktora yapanlar ile Adalet Bakanlığı hesabına burs verilmek suretiyle yüksek öğrenimlerini tamamlamış olanlar yazılı sınava tabi tutulmadan mülakata çağırılırlar.


Adli Yargıda Adaylığa İlişkin Yazılı Sınav Konuları

Adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınav soruları genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.


Genel yetenek ve genel kültür konuları:

Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Güncel Sosyo ekonomik konular,


Alan bilgisi konuları:

İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel – Özel Hükümler), Hukuk Yargılama Usulü Hukuku, Ticaret Hukuku, icra ve iflâs Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü Hukuku.

Soru Dağılımları

Adli Yargı Hakim ve Savcılık Sınavı soru dağılımı aşağıdaki gibidir:


Genel Yetenek-Genel Kültür: 30 soru

Türkçe               : 6

Matematik        : 6

Tarih                  :12

Vatandaşlık      : 6

 

Alan Bilgisi: 170 soru

Anayasa Hukuku                                                                                                                 :7 soru

İdare Hukuku                                                                                                                       :7 soru

İdari Yargılama Usul Hukuku                                                                                             :7 soru

Ceza Hukuku(Genel-Özel)                                                                                                   :7 soru

Ceza Muhakemesi Hukuku                                                                                                 :7 soru

Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler-Aile-Eşya-Miras)                                                                 :7 soru

Borçlar Hukuku (Genel-Özel)                                                                                             :7 soru

Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak-Sigorta-Deniz Ticareti)       :7 soru

Medeni Usul Hukuku                                                                                                           :7 soru

İcra-iflas Hukuku                                                                                                                 :7 soru