AVUKATLIKTAN ADLİ HAKİMLİĞE GEÇİŞ

AVUKATLIKTAN ADLİ HAKİMLİĞE GEÇİŞ

AVUKATLIKTAN ADLİ HÂKİMLİK MESLEĞİNE GEÇİŞ

Adalet Bakanlığı 2012 yılı Eylül ayında yapacağı sınavla, ilk defa Avukatlık mesleğinden Adli Hakimlik Mesleğine geçiş için sınav ilanı vererek, Hakimlik alımına yeni bir sınav eklemiştir.

Bu sınavda da prosedürleri, Adli ve İdari hakimlik sınavları ile aynı şekilde işletmiştir.

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü ile yapılacak olup, cevap kağıtları ÖSYM de değerlendirilir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru,  ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilecektir.

             Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesi uyarınca adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1)Türk vatandaşı olmak,

2)Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

4)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış

yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

5)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

6)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından  dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren  bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

7)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

8)Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

9) Başvuranların fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla:

II. Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavlarına Girmek İsteyenler;

1)Aday Başvuru Kayıt Bilgileri Formunu, (ÖSYM başvuru merkezlerine yapılan başvurularda ÖSYM görevlisi tarafından verilen, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılan başvurularda elektronik ortamdan alınan sınava başvurulduğunu gösterir formun bir örneği),

2)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı İle Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları Başvuru Formlarını ( bu form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.),

3)Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu gösteren diplomasının onaylı örneği, diplomasının düzenlenmemiş olması hâlinde bitirme belgesinin onaylı örneği, öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde yapmış olanların ise diplomasının onaylı örneği ile birlikte Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belgenin onaylı örneğini,

4)Başvuranların fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla:

a-Fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslı,

b-Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için;

ba)Avukatlık ruhsatnamesinin noterden onaylı örneğini,

bb)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını,   

(Başvuru tarihi itibarıyla üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihi itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını mülâkattan önce, ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.)

5)Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir.)

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, İdari Yargı Hakim Adaylığı, Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlık Mesleğinden İdari Yargı Hakim Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına, 02 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe giren, 6495 sayılı kanun kapsamında başvuranların ayrıca;

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dâhilinde tamamladıklarına dair belgeyi, (Belgenin onaylı örneği de kabul edilir.)

 

Soru Dağılımları
Adli Yargı Hakim ve Savcılık Sınavı soru dağılımı aşağıdaki gibidir:

Genel Yetenek-Genel Kültür: 30 soru
Türkçe               : 6
Matematik        : 6
Tarih                  :12
Vatandaşlık      : 6

Alan Bilgisi: 70 soru
Anayasa Hukuku                                                                                                : 7 soru
İdare Hukuku                                                                                                      : 7 soru
İdari Yargılama Usul Hukuku                                                                                 : 7 soru
Ceza Hukuku(Genel-Özel)                                                                                     : 7 soru
Ceza Muhakemesi Hukuku                                                                                    : 7 soru
Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler-Aile-Eşya-Miras)                                                          : 7 soru
Borçlar Hukuku (Genel-Özel)                                                                                 : 7 soru
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak-Sigorta-Deniz Ticareti)          : 7 soru
Medeni Usul Hukuku                                                                                            : 7 soru
İcra-iflas Hukuku                                                                                                  : 7 soru