İDARİ HAKİMLİK SINAVI

İDARİ HAKİMLİK SINAVI

İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLIĞI

İdarenin eylem ve işlemlerinden “menfaati ihlal edilen” ya da “hak kaybına uğrayan” kimse, yetkili yargı yerine başvurarak idari işlemin iptalini ya da karşılaştığı haksızlığın giderilmesini isteyebilir, idari yargıda görev yapan hakimler, kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen mevzuatın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları karara bağlamakla görevlidirler. Bu bağlamda idari yargı hakiminin, hukuki bilgi ve uzmanlık oluşumunda kamu hizmetleri alanında da deneyim sahibi olması gerekmektedir, idari yargı hakimleri, ilk derece mahkemelerinde görev yapanlar ve Danıştay’da görev yapanlar olarak iki ana grubu ayrılır;


Başvuruda Bulunacaklarda Aranacak Şartlar

Başvuruda bulunmak için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle Lisans ve Lisansüstü (Master) öğrenimini yapmış olanlar için ve, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak,

c) I. Adli yargıda adaylar için; Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

II. İdari yargıda adaylar için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesi mezunu olanlar dışında alınacak adaylar bakımından, her dönemde ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hâkimlik ve Savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

Sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h)Hâkimlik ve Savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışta bulunmamış olmak şarttır.


SINAV HAKKINDA

Soru Dağılımları

İdari Yargı Hâkimliği Sınavı soru dağılımı aşağıdaki gibidir:


Genel Yetenek-Genel Kültür: 30 soru

Türkçe                                                                               :6 soru

Matematik                                                                         : 6 soru

Tarih                                                                                  : 12 soru

Vatandaşlık                                                                      : 6 soru


Alan Bilgisi: 70 soru

Anayasa Hukuku                                                             : 7 soru

idare Hukuku                                                                   : 7 soru

idari Yargılama Usul Hukuku                                            : 7 soru

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)                                       : 7 Soru

Medeni Usul Hukuku                                                      : 7Soru

Medeni Hukuk (Giriş-Kişiler-Aile-Eşya-Miras)                     : 7 soru

Borçlar Hukuku ( Genel Hükümler)                                    :7soru

Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi                                     : 7 Soru

Vergi Usul Hukuku                                                          : 7 Soru

Maliye                                                                           : 3 Soru

İktisat                                                                            : 4 Soru

Toplam 100 sorudan oluşur


İdari Yargıda Adaylığa İlişkin Yazılı Sınav Konuları

İdarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınav soruları genel yetenek ve genel kültür ile Alan bilgisi konularından oluşur.


Genel yetenek ve genel kültür konuları:

Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Güncel Sosyo ekonomik konular,


Alan bilgisi konuları:

idare Hukuku, idarî Yargılama Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Medenî Hukuk, Ceza Hukuku ( Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku,Hukuk Yargılama Usulü Hukuku, Maliye, Ekonomi.


Sınavlara Hazırlanan arkadaşların öncelikle kaynak seçimine çok dikkat etmesi gerekir, hemen hergün değişen kanun değişiklikleri sınavlarda karşımıza çıkacağı için, güncel kaynakları takip etmeleri şarttır.

Kanun değişiklikleri ve Resmi gazetenin günlük takip edilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

Konu anlatımlı kitaplar ve Kanun metinlerinin çalışılmasından sonra, zamanlı olarak çözülecek, geçmiş sınav soruları ve güncel soru çözümleri sınavda sürenin kontrol edilmesi ve soru tiplerinin kavranmasında kolaylık sağlayacaktır…