KPSS-A

KPSS-A

YENİ KPSS SİSTEMİ

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir.       

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk olarak 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS),  2001 yılında Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olarak yapılmakta iken, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla yapılmaya başlanmıştır. Kamu Personeli Seçme Sınavları;

KPSS-A

KPSS-B

KPSS-Öğretmenlik

olmak üzere temelde üçe ayrılmaktadır.  Kamu kurumlarının müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadroları KPSS-A, diğer tüm kadrolar ise KPSS-B olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS-Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır.  Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu kadro ve görevlere atanacak adaylar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

KPSS: KPSS A , B ve Eğitim bilimleri olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. KPSS A da kariyer meslekler ve öğretmenlik olarak iki şekilde yapılan bir sınavdır. KPSS B lise ve önlisans mezunlarının katıldığı düz memurluk kadrolarına atanmak için yapılan sınav olup Kpss A kariyer meslekleri kapsamaktadır. Kpss A her yıl lisans mezunu adayların kamu kurumlarındaki kariyer meslekler olarak adlandırılan;

Uzmanlık,

Müfettişlik,

Denetmenlik,

Denetçilik,

Hukuk Uzmanlığı,

Uzman Hukukçu,

Hukuk Müşavirliği,

Murakıp,

olarak sayabileceğimiz meslekler için ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

 

A GRUBU PUAN NEDİR? KPSS sisteminde 55 tane puan bulunmaktadır. Kurumlar ihtiyacına uygun olan Kpss puanını belirleyerek bu puan türlerinden bir veya daha fazlasını ilanlarda belirleyerek personel alımı yaparlar.

Örneğin bir kurum iktisat bilgisi fazla olan personel ihtiyacı varsa bu puan türlerinden iktisat ağırlıklı puanı, muhasebe bilgisi fazla personel ihtiyacını yine bu puan türlerinden muhasebe ağırlığı fazla olan puanı seçerek ilanlarında belirtirler.


KPSS PUAN TÜRLERİ; B grubu puanlar Sadece Çift yıllarda yapılan sınavlarda alınan puanları kapsar. Lisans mezunları için Kpss B puanı: KPSS P 3 Önlisans mezunları için Kpss B puanı: KPSS P 93 Lise mezunları için Kpss B puanı: KPSS P 94 Öğretmenlik Puanı Her yıl yapılan Kpss A sınavındaki KPSS P 10 puanı A grubu puanlar ise her yıl yapılan KPSS A sınavında alınan KPSS P 93 ve KPSS P 94 dışındaki bütün puanlardır
 

KPSS-A GRUBU KADROLAR

Bu bölüm KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar için kariyerlerinin en önemli ve 1. aşaması olan KPSS aşamasıdır. Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atanacak adayların ön elemesi için,  müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları ile kontrolör kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS-A denmektedir.

 

Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, İktisat, İİBF ve İşletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekmektedir: KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir.  Sadece çok az sayıda kurum, bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir. Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir. Adayların öncelikle KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır.

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve asgari puanı almak zorundadır.

 KPSS-A’ da Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına başvuru için açacağı giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve istenilen asgari puanın en az 10 puan üzerinde puan almak giriş sınavına katılma şansını artıracağından, başvurulacak kadroların puan türleri ve kapsamlarını iyi değerlendirilmelidir.

Kurumların kendi sınav yönetmeliklerinde başvuru şartı olarak istediği KPSS puan türü ve talep ettiği en az puan genellikle 70 ve üzeridir. Ancak her dönem belirli sayıda giriş sınavlarına katılmasına izin verildiğinden asgari başvurma puanı 70 veya 75 ise, giriş sınavına alınanların puanı başvurular dikkate alındığında 80 hatta 85 puan civarında olabilmektedir.

KPSS sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

BAŞVURMA KOŞULLARI: KPSS’ ye, lisans programlarından (dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim) mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabileceklerdir.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşullar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları zorunludur.

KPSS- B

KPSS-B GRUBU KADROLAR

Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS-A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.

Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur.

Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

 Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS-B’ye girmektedir. Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur. Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS-A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS-A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, İktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir.

Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. KPSS-B Kadrolarına atama KPSS’de  Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularından alınan puanlara göre yapılır.

KPSS-B Kadrolarına atanmak için fakülte mezunları, fakülte mezunlarının katıldığı KPSS’ de almış olduğu Genel Yetenek ve Genel Kültür puanlarına göre müracaat ederek tercihte bulunurlar.

Lisans mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 3, Önlisans mezunlarının KPSS B kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 93, Ortaöğretim mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P 94 olarak belirlenmiştir.

Önlisans ve Ortaöğretim mezunları için sınav Genel Yetenek ve Genel Kültür’den oluşup tek oturumda yapılır. Sınav süresi 130 dakika olur. Sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır. Sınav içeriği ve ortalamaya katkısı % olarak aşağıda verilmiştir:

 

Genel Yetenek :

Türkçe                                                                                                              : % 50

Matematik                                                                                                         : % 50


Genel Kültür :

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                                                                      : % 40

Türkiye Coğrafyası                                                                                           : % 30
Temel Yurttaşlık Bilgisi                                                                                    : % 15
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular               : % 5
Türk Kültür ve Medeniyetleri                                                                             : % 10

KPSS’de taban puan uygulaması:

KPSS-B Grubu kadrolara başvurabilmek için Yönetmelikte belirli bir puan sınırı getirilmemiştir. Yayımlanan kadrolar çok sınırlı olduğundan her adaya 15 tercih hakkı tanınacağı hususları göz önüne alındığında yüksek puan almayan adaylarının pek bir şansı yoktur.

Düşük puan alan memur adayların atanması:

Yerleştirmeler tercih edilen birim bazında yapılmaktadır. Tercih edilen bir birimi tercih edenler arasında en yüksek puan alan aday kim ise o kişi kadroya atanmaktadır.

70 puan alan aday kimse tercih etmediği için Kars’daki bir kadroya atanabilirken; 90 puan alan, kendisinden bir puan daha fazla alan kişilerin de kendi tercih ettiği kadroları tercih etmesinden dolayı hiçbir kadroya yerleşememektedir.

Yerleştirme

Adaylar, ÖSYM tarafından B grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir.

Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Yerleştirmede adayların Başvurma Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda yazıp kodladıkları beyanları esas alınır.

KPSS USUL VE ESASLAR

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) A GRUBU KADROLAR VE SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

KPSS-A hakkında yaptığımız açıklamalarda da değindiğimiz gibi, adaylar KPSS’de hangi oturumuna gireceklerine ve YDS sınavına girip girmeyeceğine karar verirken, sınavda alacakları puanlarla hangi kurum ve kuruluşun sınavlarına başvurmak istediklerini bilerek, hangi testlere ağırlık vereceklerini göz önüne almalıdır.

Bu bölüm kariyerinizin 2. aşaması olan A grubu kadrolar ve görevler için kurum ve kuruluşların açacağı giriş sınavları aşamasıdır.

 

 KARİYER MESLEK NEDİR?

Kariyer meslek, yarışma ve yeterlik sınavı ile girilen mesleklere denir. Yarışma sınavını kazananlar önce yardımcı olarak atanırlar. Genellikle 3 yıl süren yardımcılık dönemi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olanlar kariyer mesleğe girmeye hak kazanırlar. Yardımcılık dönemi, yetiştirilme dönemidir. Bu dönemde, yoğun bir şekilde eğitim görülür ve meslek için gerekli ve zorunlu olan bilgiler alınır.

 

HANGİ MESLEKLER KARİYER MESLEKTİR?

Uzmanlık,

Müfettişlik,
Denetmenlik,
Denetçilik,
Hukuk Uzmanlığı,
Uzman Hukukçu,
Hukuk Müşavirliği,
Murakıp,
Aday Meslek Memurluğu

KARİYER MESLEKLERİN AVANTAJLARI:

Yüksek Ücret (Görevde / Emeklilikte)

Yükselme İmkânı (Üst Düzey İdari Görevler)
Yurtdışı İmkânı (Toplantılara Katılma, Staj, Bilgi Görgü Artırma, Araştırma, Master / Doktora)
Özel sektöre geçiş için basamak (malî müşavirlik, gümrük müşavirliği, vb.
 

KARİYER MESLEK SINAVLARI  ( YARIŞMA SINAVLARI )

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) (Eleme Sınavı)

  • ÖSYM tarafından yapılan giriş sınavları  (İdari Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği, Vergi Müfettişliği gibi )
  • Kurum tarafından yapılan giriş sınavı (Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu)
  • Kurum tarafından yapılan sözlü sınavı

 

SÖZLÜ SINAVINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Bilgi düzeyi

İfade, kavrayış ve muhakeme yeteneği

Zekâ seviyesi ve intikâl sürati

Genel kültür düzeyi

Kılık ve kıyafet

Temsil yeteneği

Genel davranış, tavır ve tepki gibi kişisel özellikler

 

MESLEK SINAVLARINA BAŞVURU ŞARTLARI:

Yaş (35 yaş)

Sağlık (Sağlık durumu itibariyle yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak)

Güvenilirlik (Sabıka kaydı bulunmamak)

Sınavlara Girmede Sınırlama (Genellikle bir sınava en çok iki kez girilebilir)

 

 KPSS A GRUBU MESLEKLERE ATAMA SÜRECİ

I.KPSS SINAVI

Hukuk fakültesi ve İİBF mezunlarının genel kültür, genel yetenek, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme derslerinden hazırlanmaları, kurumların açacağı sınavlarda kullanılan puanlar açısından önemli olduğu için bu testlere önem vermeleri gerekir, ancak diğer testlere hazırlanmamış dahi olsa adaylar bu testlerden en az bir işaretleme yaparak puanlarının hesaplanmasını sağlaması uygun olmaktadır.

 

SINAV OTURUMLARI SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Tüm oturumlara katılmak sadece KPSS/A, yani lisans mezunları için geçerlidir. Ösym 2016 sınav takviminde bir değişikliğe giderek Orta öğretim ve Önlisans Kpss yi ekim ayında yapacağını ilan etmiş ancak test türleri, soru sayıları vb sınav şeklinde değişiklik yapmamıştır.

Önlisans/Ortaöğretim mezunlarının katıldığı KPSS/B’ de sadece tek oturum yapılmaktadır. KPSS/B’de Pazar sabah yapılmakta ve bu sınavda Genel Yetenek 75 ve Genel Kültür 75 olmak üzere 150 soru sorulmaktadır

KPSS/A (Lisans mezunları sınavı, öğretmenlik vs.) oturumları, Ösym 2016 yılı sınav takviminde bir değişiklikle Kpss de köklü bir değişikliğe gitmiştir.

Önceki yıllarda YDS yi Kpss oturumları dışında ayrı bir sınav olarak yapmaya başlayan ÖSYM 2016 yılı sınav takvimin de de Genel Kültür – Yetenek testlerini Alan sınavları ile birlikte yapmaktan çıkararak ayrı bir sınav olarak yapma kararı almıştır.

YDS önceki yıllarda Kpss puanlarının hesaplanmasında büyük öneme sahipken bu değişiklikle hiçbir hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Ancak kurumlar giriş sınavlarında YDS puanı isteyebileceği için güncel puan alınması adayların yararına olacaktır.

 

KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMI KPSS SINAV İÇERİKLERİ VE SORU SAYILARI

 

Kpss 2017 yılı değişikliğine göre;

Ösym 2016 yılı değişikliği ile Lisans mezunları için yapılan KPSS yi iki ayrı sınav haline getirmiştir bunlar;

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 

  • KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)  sınavı bu sene Alan testleri ile birlikte aynı hafta içinde değil bağımsız olarak 22 Mayıs tarihinde tek oturumlu yapılacaktır. Sınav şekli ve soru sayıların eskiden Cumartesi sabah oturumunda yapılan GK – GY testleri ile aynı olacak ancak Alan testlerinden 1 hafta önce yapılacaktır. Bu düzenleme ile Lisans mezunu olup sadece Düz memurluk kadrolarına atnamak isteyen adaylar sadece KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)  sınavına katılması yeterli olacaktır.

Bu kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS-A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.

Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur.

Bu çerçevede, mühendis, avukat, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

Genel Yetenek - Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

Genel Yetenek :

Türkçe                                                                                                              : % 50

Matematik                                                                                                         : % 50


Genel Kültür :

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                                                                      : % 40

Türkiye Coğrafyası                                                                                           : % 30
Temel Yurttaşlık Bilgisi                                                                                    : % 15
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular               : % 5
Türk Kültür ve Medeniyetleri                                                                             : % 10


KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

2017 yılı Kpss değişikliklerince Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır.

Buna göre yapılan değişiklik sonucu  Kpss 4 oturumlu bir sınav olarak yapılacaktır. Genel Kültür – Yetenek sınavı ile birlikte düşünüldüğünde  2 ayrı sınav şeklinde yapılması kararlaştırılmıştır. Bu drumda; Lisans mezunu olan adaylar KPSS B kadroları dışında kalan, Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör, hukuk uzmanlığı, hukuk müşavirliği vb kadrolara atanabilmesi için gerekli olan KPSS – A puanlarını alabilmesi için 2 ayrı sınava girmeleri gerekecektir.

Bunlar;

1.KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

2.KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sınavında ÖSYM sınav tarihlerini 1 er hafta aralıklarla GK-GY ve ALAN sınavı olarak ayırmış ancak sınav içeriklerinde bir değişiklik yapmamıştır. Önceki yıllarda yapmış olduğu Cumartesi Sabah ve Öğleden sonra , Pazar sabah ve Öğleden sonra oturumunu aynı şekilde uygulayacaktır, 2017 değişikleri gereğince KPSS’de Ekonometri Testi Kpss de yer almayacaktır.  ,

Lisans düzeyinde yapılan KPSS’lerde alan testleri (İşletme, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstatistik) Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki veya üç test olarak uygulanacaktır.

Cumartesi Sabah oturumu:

Hukuk                             : 40

İktisat                             : 40


Cumartesi  Öğleden sonra oturumu:
İşletme                           : 40

Maliye                             : 40

Muhasebe                      : 40

 

Cumartesi Sabah oturumu:
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri     : 40

İstatistik                                                           : 40


Cumartesi  Öğleden sonra oturumu:
 Kamu Yönetimi                                               : 40

 Uluslararası İlişkiler                                        : 40

Şeklinde olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu oturumlara lisans mezunu olan herkes katılabilir. Içeriğinde iktisadi derslerle beraber sosyal alan dersleri de mevcuttur. Bu oturumlara katılmadaki amaç, A sınıfı devlet personeli atamalarında öngörülen puanları elde etmektir. Müfettiş yardımcılığı, kontrolörlük, stajyer müdürlük gibi atamalar bu puanlar kullanılarak yapılır.

Sınavdaki dersler ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir:

 

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 


KPSS   Lisans                      
(GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, 
EĞİTİM BİLİMLERİ)

Lisans 
Dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim programları


Genel Yetenek (60)
ve
Genel Kültür (60)
 

 Zorunlu


KPSS Lisans 
(ALAN BİLGİSİ)
 


Lisans 
Dört ve daha fazla yıllık yükseköğretim programları

Hukuk                             : 40

İktisat                             : 40

İşletme                           : 40

Maliye                             : 40

Muhasebe                      : 40
Çalışma Ek ve End İliş   : 40

İstatistik                          : 40

Kamu Yönetimi              : 40

Uluslararası İlişkiler      : 40
 

İsteğe bağlı

KPSS- A kadrolarına atanmak isteyen lisans mezunları için zorunlu.

 

 

DİKKAT:

Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar verirken daha sonra hangi kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarına başvurmak istediklerini bilerek, hangi testlere ağırlık vereceklerini göz önüne almalıdırlar.

 Bir kurumun istemiş olduğu KPSS puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların, ilgili KPSS puan türü hesaplanmaz. Adayların bu durumu bilerek hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru veya yanlış en az bir cevap vermeleri gerekir.

 

Kurum Giriş sınavı

I. 

 Kurumlar alım yapacakları unvan için bir puan belirlerler ve ilanda belirtilen belli sayıda kişiyi kurumsal sınava çağırarak tekrardan eleme yaparlar.

Kurum sınav ilanı

 Kurumlar alım yapacakları A kadro personel alımı için Resmi gazetede ve kendi internet sayfalarında personel alım ilan verirler. Bu ilanda alacağı personelin unvanı, alım yapılacak sayılar, kadro için istenen Kpss puan türü ve en az kaç puana sahip adayın başvurabileceği, sınav konuları, başvuru koşulları ve hangi bölüm mezunlarından başvuru kabul edileceği gibi bilgiler adaylara duyurulur.

Kurumlar alım yapacakları unvan için bir puan belirlerler ve ilanda belirtilen belli sayıda kişiyi kurumsal sınava çağırarak tekrardan eleme yaparlar.

 ( Kurumlar yazılı, sözlü veya yazılı ve sözlü sınav yapabilirler)

III– a Yazılı Giriş Sınavı

III-  b Sözlü Sınav

Kurumlar Giriş sınavlarını klasik veya test biçiminde yapabilirler, sınavlarda hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, yabancı dil sorularından oluşan sınavlar yapılır.

Sözlü sınavlarda da yine yazılı sınavı konuları ile adayların genel görünüm, kendini ifade yetenekleri, mesleğe uygunluğu ve mesleki bilgileri ölçülür

KPSS A Sınavına hangi Bölümden mezun olan adaylar girebilir.

Kpss A sınavına Lisans mezunu bütün adaylar katılabilir. Ancak kurumların özellikle tercih ettiği bölümler.

– Hukuk fakülteleri

– İktisadi ve idari bilimler fakülteleri

– İşletme fakülteleri

– Siyasal bilimler fakülteleri dir

Ancak son yıllarda kurumların ilanlarında Kpss A kadrolar için

– Mühendislik fakülteleri

– Mimarlık fakülteleri

– Diş hekimliği fakülteleri

– Tıp fakülteleri

– Veterinerlik fakülteleri

– Ziraat fakülteleri mezunları için teknik kadrolardan Uzman, müfettiş alımları sıklaşmıştır.

Yukarıda belirtilen aşamaları başarı ile geçen adaylar kurumların kariyer meslekler kadrolarına atanırlar.